Model cadru CIM 2021

Model cadru CIM 2021

Modelul cadru al contractului individual de munca a fost modificat începând cu 19 iulie 2021, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 585/2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003.

Potrivit Ordinului 585/2021, modelul-cadru al contractului individual de muncă,  se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Litera F se modifică şi va avea următorul cuprins:

„F. Atribuţiile postului. Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepţia microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activităţii: …………………………………………………………………………………….”

2.La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) să informeze angajatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat;” 

*) Obligația prevăzută la lit. M pct. 4 lit. c1) se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Noul model cadru CIM, aplicabil din 19 iulie 2021, îl puteți descărca de aici

Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. Adițional, prin negocierea părţilor, contractul individual de muncă poate cuprinde şi alte clauze specifice, potrivit legii, cum ar fi, cu titlu exemplificativ: clauza de confidențialitate, clauza de formare profesionale, clauza privind drepturile de autor etc.

Managing Partner BRANCOV SIMIONESCU TODOR SCA
model cadru cim 2021