Politica de confidențialitate

Data intrării în vigoare: 15.01.2021

1. Cine suntem noi, operatorul de date cu caracter personal?

 Website-ul www.law-partners.ro, (în continuare ”Website-ul”) este operat de BRANCOV SIMIONESCU TODOR – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI, având sediul în Mun. Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan, nr. 3, et.1, ap. 3, Jud. Timiș, cod fiscal 37823448, reprezentată prin avocat coordonator Slageana BRANCOV, e-mail: privacy@law-partners.ro (în continuare ””Law Partners”, ”noi”, ”a noastră”)

2. Care este scopul acestei politici și de ce ar trebui să o citiți?

 Prezenta politică vă informează cu privire la modul în care Law Partners prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când utilizați acest Website, când ne solicitați o ofertă de servicii, când achiziționați serviciile noastre, când colaborați cu noi, când ne trimiteți CV-uri sau când interacționați cu noi în alt mod, precum și drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată.

3. Definiții

 Următorii termeni folosiți în prezenta Politică avea următorul înțeles:

 Website înseamnă www.law-partners.ro, operat de Law Partners;

Regulamentul GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică care (singură sau împreună cu altele), stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în înțelesul prezentei Politici, Law Partners este operatorul datelor dvs. cu caracter personal;

Operatori asociați înseamnă doi sau mai mulți operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare. Law Partners poate fi, în anumite cazuri, operator asociat cu alte companii în ceea ce privește prelucrarea anumitor date cu caracter personal care vă privesc;

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; Law Partners poate folosi serviciile unor persoane împuternicite pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal;

Cookie înseamnă un fișier text de mici dimensiuni care este descărcat pe echipamentul dvs. terminal (cum ar fi, de exemplu, un computer sau un smartphone) atunci când accesați un site web și care permite site-ului web să vă recunoască dispozitivul și să stocheze anumite informații despre preferințele sau istoricul căutărilor dvs.;

4. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopurile și temeiul juridic al prelucrării

 Prezentul capitol vă explică ce date colectăm cu privire la dvs., cum le colectăm (direct de la dvs., de la terțe părți sau în mod automat), în ce scop și care este temeiul legal pe care ne bazăm. Deși depunem toate eforturile pentru a identifica toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, totuși, circumstanțe concrete pot face să prelucrăm și alte date.

Prelucrăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:   Prelucrăm următoarele categorii de date:   Temeiul juridic al prelucrării:
Pentru realizarea interesului nostru legitim, acela de a emite oferte de servicii juridice Numele și prenumele, datele de contact, funcția și locul de muncă, datele în legătură cu dosarul pentru care se solicită emiterea ofertei. Demersuri înainte de încheierea unui contract [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulamentul GDPR]

Interes legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Pentru încheierea și executarea contractelor de asistență juridică cu clienții, pentru îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina noastră și din motive ce țin de apărarea unui drept al nostru în justiție

 

Date de identificare, date de contact, imaginea, înregistrări video/ audio și alte date în legătură cu dosarul clientului, obținute de la dvs. sau de la terțe părți, inclusiv organe judiciare sau autorități și instituții publice. De asemenea, în contextul serviciilor juridice oferite, putem prelucra și date sensibile, cum ar fi date privind sănătatea, apartenența la sindicate, opinii politice, condamnări penale și infracțiuni etc. Executarea contractului [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulamentul GDPR]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulamentul GDPR, Legea 51/1995, Statutul profesiei de avocat]

Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță [art. 9 alin. (2) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Pentru încheierea și executarea contractelor cu avocații colaboratori și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale și din motive ce țin de apărarea unui drept al nostru în justiție

 

Datele de identificare (nume, prenume, date CI, CNP), datele de contact, profesia, locul de muncă, date financiare (venituri, conturi bancare), pregătirea și experiența profesională, evoluția profesională, opinii și idei profesionale, deplasări în interes profesional și alte date necesare Executarea contractului [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulamentul GDPR]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulamentul GDPR, Legea 51/1995, Statutul profesiei de avocat]

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Pentru încheierea și executarea contractelor cu furnizorii, colaboratorii sau alți partenerii de afaceri, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale și din motive ce țin de apărarea unui drept al nostru în justiție

 

Date de identificare, date de contact, funcția și locul de muncă, date financiare (plăți, conturi bancare) și alte date necesare

 

Executarea contractului [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulamentul GDPR]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulamentul GDPR]

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Pentru înscrierea și participarea dvs. la un webinar/ eveniment Law Partners și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale în legătură cu webinariile/ evenimentele noastre.

 

De asemenea, putem prelucra datele dvs. și pentru realizarea intereselor noastre legitime, acelea de a ne promova webinariile/ evenimentele organizate, de a informa publicul cu privire la modificările intervenite la nivel legislativ dar numai dacă nu vă opuneți unei asemenea prelucrări.

Date de identificare, date de contact, date de facturare, profesia și locul de muncă, opiniile juridice, imaginea, vocea, date rezultând din conținut foto și audio- video sau alte date necesare pentru realizarea scopului.

 

Executarea contractului [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulamentul GDPR]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulamentul GDPR]

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Pentru evaluarea aptitudinilor profesionale și personale în vederea ocupării unui post vacant în cadrul Law Partners Numele, prenumele, date de contact, domiciliul, data și locul nașterii, imaginea, date privind starea civilă, date privind educația și formarea profesională, experiența profesională, activitatea publicistică, colaborările profesionale avute în trecut, experiența în anumite proiecte / activități profesionale, recomandări, așteptări salariale, precum și alte categorii de date pe care ni le furnizați.

Aceste date le putem obține direct de la dvs. sau din surse terțe cum ar fi website-urile companiilor de recrutare, rețelele profesionale și de socializare, presa online, alte surse oferite de motoarele de căutare Google.

Demersuri înainte de încheierea unui contract [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulamentul GDPR]

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Pentru realizarea interesului nostru legitim, acela de a informa publicul cu privire la componența echipei noastre și partenerii cu care colaborăm, dar numai dacă nu vă opuneți acestei prelucrări Nume, prenume, date de contact, funcția și locul de muncă, pregătirea și experiența profesională, opinii juridice, imaginea și înregistrări audio-video publicate în mediul online (Website și rețele de socializare) și offline (broșuri de prezentare). Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]
Pentru realizarea interesului nostru legitim, acela de a informa publicul cu privire la feedback-ul clienților noștri și în scop de promovare a brand-ului Law Partners, dar numai dacă nu vă opuneți unei asemenea prelucrări

 

Numele și prenumele, funcția, locul de muncă, imaginea (înregistrări audio- video, dacă este cazul), precum și opiniile dvs. exprimate în cadrul testimonialelor și recenzilor, date care pot fi publicate în mediul online (Website și rețele de socializare). Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]
Pentru a răspunde întrebărilor, comentariilor sau sugestiilor dvs. Date pe care dvs. ni le furnizați prin intermediul formularului din secțiunea ”Contact” a Website-ului sau în alt mod, prin publicarea de comentarii, conținut, opinii, recenzii etc. Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]
Pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul Website-ului, precum și în scop de marketing. Anumite date tehnice, colectate în mod automat – cookies și alte tehnologii similare, conform Politicii Cookies. Consimțământul dvs. [Art. 6 alin.(1) lit. a) din Regulamentul GDPR]

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulamentul GDPR]

Pentru a vă facilita exercitarea drepturilor conferite de Regulamentul GDPR, în calitate de persoană vizată Datele de identificare și alte date necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulamentul GDPR]

5. Cât timp stocăm datele dvs.?

Law Partners va stoca datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate în prezenta Politică. Spre exemplu:

 • Documentele financiar contabile și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară: 5 sau 10 ani;
 • Contractele de asistență juridică încheiate cu clienții precum și datele în legătură cu aceste contracte (dosar client): pe toată durata cât avem un contract activ; de asemenea, cu scopul de a gestiona operațiuni conexe contractului, din considerente ce țin de arhivarea documentelor precum și în scopul soluționării posibilelor diferende, vom păstra datele pe toată durata impusă de prevederile legale dar nu mai puțin de 10 ani de la încetarea contractului;
 • Contractele încheiate cu furnizorii / colaboratorii și cele încheiate în scopul organizării și participării la webinarii/ evenimente, precum și datele în legătură cu aceste contracte: pe toată durata cât avem un contract activ; de asemenea, cu scopul de a gestiona operațiuni conexe contractului, din considerente ce țin de arhivarea documentelor, precum și în scopul soluționării posibilelor diferende, vom păstra datele timp de 5 ani de la încetarea contractului, cu excepția cazului în care avem motive temeinice să le păstrăm pe o durată mai mare de timp;
 • Ofertele de servicii care nu s-au materializat într-un contract, precum și datele și informațiile colectate în scopul emiterii acestora: pe toată durata de valabilitate a ofertei de servicii și, ulterior, pe o perioadă de 6 luni;
 • CV-urile: până la finalizarea procesului de selecție; dacă recrutarea se face prin intermediul platformelor online de recrutare, se vor aplica politicile de prelucrare a datelor ale operatorilor respectivi;
 • Fotografiile și înregistrările audio – video: pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de maxim 5 ani de la încetare sau până la opoziția dvs., dacă nu prevalează interesele Law Partners;
 • Testimoniale/ recenzii/ opinii clienți: maxim 7 ani de la furnizare sau până la opoziția dvs., dacă nu prevalează interesele Law Partners;
 • Eventuale alte date: pe durata impusă de legislația în vigoare sau până la realizarea scopului avut în vedere la momentul colectării datelor cu caracter personal;

Atunci când prelucrarea datelor dvs. se face în baza intereselor noastre legitime, aveți dreptul de a vă opune prelucrării caz în care vom pune în balanță interesele noastre și situația dvs. particulară pentru a lua o decizie finală.

6. Aveți obligația să ne comunicați datele?

În anumite cazuri furnizarea datelor dvs. reprezintă o obligație contractuală sau legală, iar refuzul de a ne comunica datele respective poate conduce la imposibilitatea furnizării serviciilor solicitate. Spre exemplu, dacă refuzați să ne comunicați datele dvs. de identificare sau alte date relevante pentru cazul dvs., nu vom putea să încheiem un contract cu dvs. și să vă furnizăm serviciile juridice solicitate.

În alte situații nu aveți o obligație contractuală sau legală de a ne furniza datele. În acest caz, un refuz din partea dvs. nu va avea consecințe negative în ceea ce vă privește. Spre exemplu, dacă participați la un eveniment Law Partners, vă puteți opune fotografierii dvs. și vom face tot posibilul să vă facilităm exercitarea acestui drept, fără implicații negative în ceea ce vă privește.

7. Categoriile de destinatari, inclusiv terțele părți către care Law Partners divulgă datele dvs. cu caracter personal

Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială astfel încât datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate doar către:

 • avocații asociați sau cu care colaborăm în furnizarea serviciilor juridice;
 • consultanții sau experții implicați în cauzele pe care le gestionăm și serviciile juridice pe care le acordăm;
 • organele judiciare sau autoritățile competente, în contextul furnizării serviciilor juridice;
 • entități indicate de dvs.;
 • părți implicate în cauza dvs., în contextul furnizării serviciilor juridice;
 • clienții noștri, dacă acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu aceștia;

De asemenea, datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate și către furnizorii de servicii cu care colaborăm, inclusiv persoanele împuternicite care vor prelucra datele în numele Law Partners (de ex.: furnizori de servicii de găzduire/ hosting, furnizori de servicii IT, societăți de curierat, contabili, consultanți fiscali, auditori, etc.).

În contextul organizării de evenimente/ webinarii de către sau cu implicarea Law Partners, este posibil să dezvăluim anumite date cu caracter personal (cu precădere imagini foto și materiale video):

 • publicului larg, prin publicarea acestora în mediul online și offline;
 • participanților la eveniment;
 • partenerii cu care am colaborat pentru organizarea și susținerea în condiții optime a evenimentului.

Adițional, mai putem dezvălui către publicul larg anumite date cu caracter personal (cu precădere imagini foto , materiale video și testimoniale) în scopul realizării interesului nostru legitim, acela de a informa publicul cu privire la feedback-ul clienților noștri, componența echipei Law Partners și a colaboratorilor noștrii, dar și în scop de promovare a evenimentelor / webinarilor noastre și a brand-ului Law Partners.

Prelucrarea datelor împreună cu Facebook Irlanda

Law Partners utilizează produse și instrumente de afaceri de la compania Facebook ceea ce înseamnă că anumite date și informații cu privire la dvs. vor fi partajate cu compania Facebook Ireland Limited, cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda (în continuare ”Facebook Irlanda”).

Informații privind modul în care prelucrăm datele dvs. în asociere cu Facebook Irlanda sau modul în care Facebook Irlanda prelucrează datele dvs. personale pot fi găsite aici:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/

https://www.facebook.com/about/privacy

Dacă vreți să vă exercitați drepturile privind prelucrarea realizată în comun cu Facebook Irlanda, vă puteți adresa direct companiei Facebook folosind informațiile găsite aici https://www.facebook.com/about/privacy sau vă puteți adresa Law Partners prin e-mail la privacy@law-partners.ro.

Această prelucrare comună se va realiza, după caz, fie în baza interesului legitim al Law Partners, acela de a-și crește vizibilitatea brandului [art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR] fie în baza consimțământului dvs. explicit [art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR]. În orice moment, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării sau să vă retrageți consimțământul utilizând mecanismele prevăzute în Politica cookies sau prin e-mail la privacy@law-partners.ro.

8. Ce drepturi aveți dvs., în calitate de persoane vizate?

 • Dreptul la informare cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs.;
 • Dreptul de acces la datele dvs., care vă permite să obțineți o confirmare din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale precum și acces la datele respective. Este important să cunoașteți faptul că nu vom putea da curs cererii dvs. în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care exercitarea dreptului dvs. ar putea afecta drepturile altor persoane, situațiile în care nu vă putem identifica sau situațiile în care cererea dvs. este vădit nefondată sau excesivă.
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul la ștergerea datelor, care vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. în anumite cazuri cum ar fi, spre exemplu, situațiile în care datele dvs. nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu avem niciun alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele dvs. au fost prelucrate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine. Este important să cunoașteți faptul că nu vom putea da curs cererii dvs. în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioadă, datele dvs. sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, datele dvs. trebuie păstrate din motive de interes public în domeniul sănătății publice etc.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs., care vă permite să ne solicitați să nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal, ci doar să le stocăm, în următoarele cazuri: (i) ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; (ii) v-ați opus ștergerii datelor în situația unei prelucrări ilegale; (iii) ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) v-ați opus prelucrării datelor, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.;
 • Dreptul la retragerea consimțământului, în orice moment și în mod gratuit, atunci când prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dvs.;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, care vă permite să primiți datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date. Un asemenea drept vă este conferit doar atunci când prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract încheiat între noi și dvs. și doar dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în condițiile și limitele prevăzute de lege. Este important să cunoașteți faptul că legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct. În celelalte cazuri, avem dreptul să punem în balanță interesele noastre și respectiv situația dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, este important să ne explicați și de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați o astfel de cerere.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (ANSPDCP, https://www.dataprotection.ro), dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este ilegală.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Este important să cunoașteți faptul că acest drept nu se aplică în anumite cazuri, cum ar fi situația în care decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între noi și dvs., este autorizată prin lege sau are la bază consimțământul dvs. explicit.
 • Dreptul la o cale de atac judiciară.

9. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor dvs.

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile legale, ne puteți transmite o cerere fie la sediul Law Partners situat în Mun. Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan, nr. 3, et.1, ap. 3, fie prin e-mail la privacy@law-partners.ro.

Nu vom refuza să dăm curs cererii dvs. de a vă exercita drepturile, cu excepția cazului în care aceasta nu este exercitată în condițiile legii sau nu suntem în măsură să vă identificăm. Vom răspunde cererii dvs. fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea acesteia. Dacă este necesar, putem prelungi termenul de răspuns cu două luni, însă vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și motivele care stau la baza ei.

Vom răspunde cererilor prin care dvs. vă exercitați drepturile în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile dvs. sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, putem: (a) fie să vă percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuzăm să dăm curs cererii.

 10. Ce obligații aveți în relația cu noi?

 În calitate de persoană vizată, aveți obligația de a ne furniza date adevărate și exacte despre dvs. Totodată vă asumați obligația de a nu ne furniza materiale care conțin viruși, materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica sau divulga materialul respectiv, materiale obscene, defăimătoare, de amenințare, răuvoitoare sau orice alte materiale ori informații de acest gen. În caz de nerespectare a acestei obligații, Law Partners poate șterge informațiile respective și poate întreprinde măsuri legale împotriva dvs.

11. Transferul datelor dvs. cu caracter personal în țări terțe (din afara UE/ SEE)

Este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal către țări terțe UE/SEE, în unele cazuri, cum ar fi, spre exemplu, cazul în care apelăm la furnizori de servicii din țări non-UE/SEE, cazul în care transferul se impune pentru executarea unui contract, cazul în care participăm la conferințe internaționale etc.

În toate cazurile în care transferăm date cu caracter personal în țări terțe, transferul se va efectua:

 • conform art. 45 din Regulamentul GDPR, doar către acele țări terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Lista acestor țări o găsiți aici sau, în lipsă,
 • numai în baza unor garanții adecvate, ceea ce înseamnă că vom utiliza fie modele de contracte aprobate de Comisia Europeană, care oferă datelor dvs. personale un nivel de protecție adecvat (mai multe detalii găsiți aici) fie alte garanții adecvate, astfel cum sunt prevăzute de art. 46 din Regulamentul GDPR sau, în lipsă,
 • conform art. 49 alin. 1 lit. a) din Regulamentul GDPR, doar în baza consimțământului dvs. explicit, sau, în lipsă,
 • conform art. 49 alin. 1 lit. b) – f) din Regulamentul GDPR, numai dacă transferul este necesar pentru executarea unui contract încheiat între noi și dvs. sau între noi și o terță parte, dar în interesul dvs., pentru a aplica anumite măsuri precontractuale pe care dvs. ni le-ați cerut, din considerente importante de interes public, pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protejarea intereselor vitale ale dvs. sau ale unei alte persoane, sau, în lipsă,
 • conform art. 49 alin. 1 teza finală din Regulamentul GDPR, numai dacă transferul nu este repetitiv și este necesar în scopul realizării intereselor noastre legitime majore, asupra cărora nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile dvs. însă numai în baza unor garanții corespunzătoare în ceea ce privește protecția datelor dvs. și numai după informarea dvs. cu privire la transfer și cu privire la interesele legitime urmărite.

 12. Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne contactați prin e-mail la privacy@law-partners.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dvs. ni le furnizați.

13. Linkuri către alte site-uri

 Website-ul nostru poate conține linkuri către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către acel site. Vă recomandăm să consultați Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile fiecărui site pe care îl vizitați. Law Partners nu are control asupra și nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terțe.

14. Modificări ale Politicii de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici a fost realizată la data de 15.01.2021. Vă rugăm să luați în considerare că ne putem actualiza Politica de confidențialitate din când în când. Vă vom notifica cu privire la orice modificări prin postarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină. De asemenea, vă vom anunța printr-o notificare pe Website, înainte ca modificarea să intre în vigoare.

15. Contactați-ne

 Pentru orice întrebări în legătură cu prezenta Politică de confidențialitate, ne puteți contacta utilizând următoarele date de contact:

BRANCOV SIMIONESCU TODOR – Societate Civilă de Avocați

Sediu: Mun. Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan, nr. 3, et.1, ap. 3, Jud. Timiș

Cod fiscal: 37823448

E-mail: privacy@law-partners.ro