Obligațiile companiilor de jocuri de noroc în materia prevenirii spălării banilor

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc sunt considerați entități raportoare în înțelesul Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea AML – ”Anti-Money Laundering”), având o serie de obligații impuse de această lege, de Ordinul ONJN nr. 370/2021 și de celelalte acte normative în materia prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Principalele obligații pe care furnizorii de servicii de jocuri de noroc le au în materia prevenirii spălării banilor  sunt următoarele:

 1. Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să desemneze una sau mai multe persoane cu responsabilităţi în aplicarea Legii AML (persoana desemnată)

Odată cu desemnarea persoanelor responsabile, furnizorul de servicii de jocuri de noroc va stabili și natura şi limitele responsabilităţilor încredinţate acestora.

 1. Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să elaboreze norme și proceduri interne pentru selecția personalului

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să se asigure că selecția persoanei desemnate și a celorlalți salariați cu atribuții în aplicarea reglementărilor AML se va face în baza unor criterii clar determinate, cum ar fi: experiența necesară și cunoștințele în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, cunoștințele în procesele specifice jocurilor de noroc desfășurate de companie, reputația profesională și integritatea morală, care pot avea la bază inclusiv cazierul judiciar și referințe ale angajatorilor anteriori.

 1. Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să elaboreze norme și proceduri interne pentru instruirea și evaluarea periodică a personalului

Instruirea personalului ar trebui să implice cel puțin: atribuirea de atribuții și responsabilități clare, aducerea la cunoștința personalului a normelor și procedurilor interne ale entității precum și participarea la programe de instruire în materie (programe de instruire sunt organizate și de ONPCSB conform calendarului disponibil aici).

Obligația de instruire inițială și periodică vine însoțită de obligația evaluării periodice a personalului, astfel încât furnizorul de servicii de jocuri de noroc să se asigure că angajații sunt potriviți pentru rolurile și responsabilitățile alocate.

Întreaga documentație din procesul de selecție, instruire și evaluare trebuie păstrată și prezentată autorităților în caz de control.

 1. Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să instituie anumite mecanisme de protecție a personalului

Furnizorul de servicii de jocuri de noroc trebuie să se asigure că personalul său, care este implicat în procesul de aplicare a reglementărilor AML, este protejat împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii.

 1. Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să adopte măsuri de cunoaștere a clientelei

Înainte de inițierea unei relații de afaceri sau atunci când efectuează tranzacții ocazionale de minim 2.000 euro (echivalent lei), printr-o singură operațiune, furnizorul de servicii de jocuri de noroc aste obligat să adopte măsuri standard de cunoaștere a clientelei care constau în principal în:

 • identificarea clientului și/ sau a beneficiarului real pe bază de documente de identitate valabile precum și verificarea documentelor și a informațiilor cu privire la client/ beneficiarul real,
 • completarea formularului privind cunoașterea clientelei, conform modelului cadru aprobat,
 • completarea fișei de evidență a premiilor acordate participantului la jocul de noroc, conform modelului cadru aprobat,
 • obținerea de informații despre scopul și natura relației de afaceri, daca este cazul, respectiv daca se stabilește o relație de afaceri,
 • monitorizarea continuă a relației de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor încheiate pe parcursul acesteia.

În anumite situații, furnizorul de servicii de jocuri de noroc trebuie să aplice anumite măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei. Aceste măsuri suplimentare pot consta în solicitarea de informații suplimentare despre client și beneficiarul real, obținerea și evaluarea informațiilor despre reputația clientului/ beneficiarului real, solicitarea de documente care să ateste că fondurile utilizate au o proveniență legitimă etc. Aceste măsuri suplimentare se aplică în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor/ finanțarea terorismului (spre exemplu, în cazul în care clientul este persoană expusă public, este stabilit în țări terțe cu grad înalt de risc, în cazul tranzacțiilor complexe şi neobișnuit de mari sau al tiparelor neobișnuite de tranzacții care nu au un scop economic sau legal evident).

 1. Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să identifice, evalueze și gestioneze riscurile de spălare a banilor

Furnizorul de servicii de jocuri de noroc trebuie să identifice toți factorii de risc, inclusiv, dar fără a ne limita la, factorii de risc privind clienți / beneficiarii reali, angajații (eventuala complicitate a angajaților), tipul activităților de jocuri de noroc, canalele prin care acestea sunt oferite și tipul de tranzacții precum și factorii de risc geografic.

După identificarea factorilor de risc, furnizorul de servicii de jocuri de noroc trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor, să stabilească care tranzacții sunt susceptibile să prezinte un risc sporit de spălare a banilor și care se pot încadra la un risc mediu sau scăzut.

 1. Furnizorii de servicii de jocuri de noroc au anumite obligații de raportare 

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc au obligația să raporteze ONPCSB următoarele:

 • Tranzacțiile suspecte, care se vor raporta către oficiu, de îndată și în orice caz înainte de efectuarea tranzacției, prin intermediul unui RTS (raport de tranzacții suspecte,
 • tranzacţiile în numerar a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 10.000 euro, efectuate printr-o singură operaţiune sau prin operaţiuni fragmentate realizate în decursul aceleiaşi zile.
 1. Furnizorii de servicii de jocuri de noroc au obligații de păstrare a documentelor, de confidențialitate și de colaborare cu autoritățile

Toate înregistrările obținute prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei precum și toate înregistrările referitoare la tranzacții se vor păstra în format letric sau în format electronic, într-o formă admisă în procedurile judiciare, pentru o perioada de 5 ani de la data ultimei operațiuni efectuate de client. Termenul de păstrare poate fi prelungit cu încă 5 ani, însă numai dacă păstrarea se dovedește necesară și proporțională.

De asemenea, furnizorul de servicii de jocuri de noroc are obligația de păstrare a confidențialității, trebuind să impună această obligație întregului personal implicat în aplicarea Legii AML, prin semnarea unor acorduri de confidențialitate cu aceștia.

În final, întrucât datele și informațiile colectate în aplicarea Legii AML reprezintă, în marea lor majoritate, date cu caracter personal, furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să prelucreze aceste date în limitele stabilite prin Legea AML şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea se va face doar în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului. Datele nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop.

Av. Slageana BRANCOV | BRANCOV SIMIONESCU TODOR SCA