Infiintare PFA. Acte necesare.

infiintare PFA

Anterior desfășurării activității, persoana fizică autorizată (PFA) trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului.

Pentru infiintare PFA, titularul trebuie să depună următoarele documente:

  • cererea de înregistrare în registrul comerţului – formular tip;
  • cartea de identitate sau pașaportul;
  • dovada rezervării denumirii (denumirea unui PFA cuprinde numele şi prenumele titularului urmată de sintagma PFA iar, în cazul în care există identitate cu o altă persoană fizică autorizată, denumirea va fi completată cu iniţialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora);
  • înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/ punctului de lucru, care poate fi titlul de proprietate, un contract de închiriere sau de comodat;
  • declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii – formular tip;
  • cererea privind înregistrarea fiscală – formular tip;
  • documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută potrivit legii (spre exemplu: diplomă/ certificat/ adeverință de absolvire a unei instituții de învățământ, certificatul absolvire a unei forme de pregătire profesională);
  • documentele care atestă experienţa profesională, dacă aceasta este cerută potrivit legii (contractul de muncă sau orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională);
  • în cazul în care cererea de înregistrare este semnată de o persoană împuternicită, se va depune și împuternicirea precum și declarația pe proprie răspundere dată de titularul PFA, din care să rezulte că acesta îndeplinește condițiile privind deținerea și exercitarea acestei calități.

Cererea și documentația aferentă se depun la registrul comerţului de pe lângă Tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.

În declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activități, titularul trebuie să indice codurile CAEN pentru care solicită autorizarea. Potrivit legii în vigoare, un PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

După înregistrare, PFA poate desfăşura strict activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

La fel ca și în cazul unui SRL, dacă PFA dorește desfășurarea altei activități, aceasta trebuie să efectueze modificările respective la Registrul Comerțului și să obțină autorizarea pentru noile coduri CAEN.

Av. Slageana BRANCOV | Managing Partner BRANCOV SIMIONESCU TODOR SCA