Ajutor public judiciar – condițiile obținerii

ajutor public judiciar

Ajutorul public judiciar

Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii.

Așadar, poate beneficia de ajutor public judiciar orice persoană fizică ce are domiciliul sau reședința obișnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.

Ajutorul public judiciar poate fi acordat în cauzele civile, comerciale, administrative, de muncă și asigurări sociale, precum și în alte cauze, cu excepția celor penale.

Ordonanța de urgență 51/2008 prevede în mod expres formele în care poate fi acordat ajutorul public judiciar, și anume:

  • Plata onorariului avocatului numit sau ales;
  • Plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului;
  • Plata onorariului executorului judecătoresc;
  • Scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv ale celor datorate în faza de executare silită.

Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute de Ordonanța de urgență 51/2008, persoanele:

  1. al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat;
  2. al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară. În acest caz, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

Ajutorul public judiciar se poate acorda însă şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie.

La stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă şi altele asemenea, precum şi sumele datorate în mod periodic pentru satisfacerea unor necesităţi de bază, cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere.

Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se va adresa instanței competente pentru soluționarea cauzei în care se solicită ajutorul și este scutită de taxă de timbru. Aceasta se va formula în scris și va fi însoțită de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.

Instanța va putea solicita lămuriri și dovezi părților sau informații scrise autorităților competente și se va pronunța asupra cererii de ajutor public judiciar printr-o încheiere motivată.

Prezentul articol nu constituie consultanta juridica în sensul Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Pentru o consultanta juridica referitoare la acordarea de ajutor public judiciar, vă rugam sa ne scrieți la office@law-partners.ro și vă va răspunde un avocat specializat cu o evaluare a cazului dvs.

Av. Andreea ȚURCANU | BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.