Contestarea procesului-verbal de contraventie

contestarea procesului-verbal de contraventie

Procesul – verbal de contravenție este un document oficial întocmit de către un agent constatator, prin care se stabilește și se sancționează o contravenție în cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale în vigoare. De multe ori însă, acuzațiile imputate prin procesul-verbal nu sunt întocmai conforme realității, situație în care este posibilă contestarea procesului-verbal.

Un prim pas în contestarea procesului-verbal de contraventie îl reprezintă analiza acestuia și identificarea motivelor de contestație. De multe ori, pentru identificarea motivelor de nelegalitate sau de netemeinicie este necesară consultarea unui avocat.

Ca motiv de anulare a procesului-verbal de contraventie, amintim lipsa din cuprinsul acestuia a mențiunilor referitoare la numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal al persoanelor fizice, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator. Totodată, pot fi avute în vedere și motive de netemeinicie, ce țin de fapta imputată contravenientului prin procesul verbal.

Referitor la sancțiunea aplicată, potrivit dispozițiilor legale aceasta trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei și să se țină seama de împrejurările în care a avut loc fapta, de modul în care a fost săvârșită și de urmările produse.

Plângerea contravențională se va judeca precum o cerere de drept comun, așadar ca probe pot fi depuse înscrisuri, pot fi propuși martori sau se poate solicita efectuarea unei expertize.

Plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție se depune în 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal fie la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția fie la judecătoria în a cărei rază teritorială petentul are domiciliul sau sediul. Instanța va verifica dacă plângerea a fost depusă în termenul legal, așadar respectarea acestuia este imperativă.

Ulterior depunerii plângerii la instanța competentă și achitării taxei judiciare de timbru, se va fixa un termen de judecată și se va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

Instanța va analiza dosarul cauzei și va pronunța soluția printr-o hotărâre. In ipoteza în care soluția nu vă este favorabilă, se poate formula apel în termen legal.

În final, ținem să menționăm faptul că încurajăm formularea plângerilor contravenționale doar în ipoteza în care există un motiv de nelegalitate sau netemeinicie a procesului verbal de sancționare contravențională, motiv pentru care vă stăm la dispoziție oricând pentru consultanță, asistență și reprezentare în fața instanței competente în litigiile referitoare la procesele-verbale de contravenție.

Av. Andreea ȚURCANU | Avocat BRANCOV SIMIONESCU TODOR S.C.A.