Pot utiliza cabinetele stoma chestionar pentru triajul epidemiologic?

Potrivit Ordinului 828/2020, cabinetele stomatologice au obligația să efectueze triajul epidemiologic al pacienților, prin măsurarea temperaturii și prin colectarea chestionarului al cărui model este aprobat prin Anexa nr. 1 la Ordin. Modelul formularului poate fi descărcat de aici.

Măsuri similare au fost instituite și în alte sectoare de activitate. Astfel, spre exemplu, operatorii din sectorul alimentației publice au obligația de a ține un registru al rezervărilor clienților. Acest registru de rezervări a fost apreciat de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), printr-un răspuns comunicat către Gândul.ro, ca fiind de natură să afecteze dreptul la viață privată și la protecția datelor personale și prin urmare ANSPDCP a solicitat ministerelor eliminarea acestor prevederi.

Plecând de la această opinie a ANSPDCP, se ridică întrebarea dacă nu cumva și chestionarul pentru efectuarea triajului epidemiologic impus cabinetelor stomatologice prin Ordinul 828/2020 încalcă normele în materie de protecție a datelor și poate genera aplicarea unor amenzi considerabile operatorilor de date.

Astfel, conform art. 2.2. lit. f) din Ordinul 828/2020: ”2.2. Accesul în cabinetul stomatologic: f) Pacientul/ Însoțitorul va completa și va semna chestionarul pentru triajul epidemiologic.”. Prin Anexa nr. 1 la Ordinul 828/2020 a fost aprobat un chestionar pentru triajul epidemiologic, care a fost conceput astfel încât unitatea stomatologică să colecteze date cu caracter personal, inclusiv date cu privire la starea de sănătate a pacienților.

Or, plecând de la definiția noțiunilor de ”prelucrare de date cu caracter personal” și ”sistem de evidență a datelor”, apreciem că entitățile în cauză, respectiv cabinetele stomatologice, care colectează datele pacienților prin intermediul documentului ”chestionar pentru triajul epidemiologic”, al cărui model a fost aprobat prin Ordinul 828/2020, păstrând aceste evidențe, sunt operatori de date cu caracter personal iar activitatea de prelucrare de date intră sub incidența prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

Întrucât datele colectate de cabinetele stomatologice printr-un chestionar pentru triajul epidemiologic sunt date cu privire la starea de sănătate, pentru colectarea și prelucrarea acestora trebuie să fie incident unul dintre cazurile prevăzute de art. 9 alin. (2) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Referitor la temeiul prelucrării, apreciem că, obținerea consimțământului explicit al pacienților pentru prelucrarea datelor prin intermediul chestionarului pentru triajul epidemiologic (art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament) nu ar constitui o operațiune valabilă câtă vreme refuzul pacientului de a permite măsurarea temperaturii sau completarea chestionarului ar putea determina refuzul accesului pacientului în cabinet și implicit privarea pacientului de tratamentul stomatologic. Un consimțământ obținut în aceste împrejurări nu ar constitui un consimțământ liber și deci, nu ar fi valabil. Prin urmare, cabinetele stomatologice ar trebui să se orienteze, în opinia noastră, către un alt temei prevăzut de art. 9 alin. (2) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Or, indiferent că ne orientăm spre prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulament (îndeplinirea obligațiilor în materie de securitate și protecție socială) sau spre prevederile art. 9 alin. (2) lit. i) din Regulament (prelucrare necesară din considerente de interes public în domeniul sănătății publice), pentru ca prelucrarea să fie legală, trebuie să existe o normă internă care să prevadă garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate.

Astfel cum în  mod corect a opinat și ANSPDCP prin răspunsul trimis către Gândul.ro, Legea 55/2020 nu conține prevederi privind prelucrarea datelor cu caracter personal și implicit nici garanții pentru drepturile persoanelor vizate. Cu toate acestea, prin Ordinul 828/2020, se instituie, în sarcina cabinetelor stomatologice, obligația colectării unor date cu privire la starea de sănătate a pacienților, în scopul prevenirii răspândirii virusului, fără a se institui garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate.

 Pe cale de consecință, având în vedere:

  • prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) și i) din Regulamentul general privind protecția datelor, care impun ca pentru prelucrarea datelor cu privire la starea de sănătate a persoanelor vizate în scopul îndepliniri obligațiilor în materie de securitate și protecție socială sau din considerente de interes public în domeniul sănătății publice să existe o normă internă care să prevadă garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate;
  • prevederile art. 23 din Regulamentul general privind protecția datelor care prevăd că, în măsura în care este necesar a se asigura obiective importante în domeniul sănătății publice, dreptul intern care se aplică operatorului de date poate restricționa domeniul de aplicare al obligațiilor și al drepturilor prevăzute de Regulament, printr-o măsură legislativă care să conțină dispoziții cu privire la domeniul de aplicare al restricțiilor introduse, garanțiile pentru a preveni abuzurile sau accesul sau transferul ilegal, perioadele de stocare și garanțiile aplicabile, riscurile pentru drepturile și libertăților persoanelor vizate și dreptul persoanelor vizate de a fi informate cu privire la restricție,
  • prevederile art. 53 din Constituție în conformitate cu care exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege,
  • că Legea 55/2020 nu conține niciun fel de prevederi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și implicit nicio derogare în sensul prevederilor art. 23 din Regulament,
  • că prin jurisprudența sa, CCR apreciază că, instituirea, în sarcina operatorilor economici, a obligației de a prelucra date cu caracter personal, impune și reglementarea expresă, prin lege și nu prin hotărâri de guvern sau ordine de miniștri, a unor măsuri și garanții adecvate pentru drepturile persoanelor vizate și că, legislația în materia protecției datelor trebuie să fie caracterizată de claritate, previzibilitate și lipsă de confuzie,
  • că Ordinul 828/2020 prin care se impune cabinetelor stomatologice obligația colectării de la pacienți a chestionarului pentru triajul epidemiologic și prin care implicit se realizează, la nivel legislativ, o restrângere (cel puțin) a dreptului la viață privată a pacientului din considerente de ordin public, nu constituie o lege, fiind astfel încălcate prevederile art. 53 din Constituție,
  • că Ordinul 828/2020 prin care se impune cabinetelor stomatologice obligația colectării de la pacienți a chestionarului pentru triajul epidemiologic nu conține niciun fel de dispoziții cu privire la domeniul de aplicare al restricțiilor introduse, garanțiile pentru a preveni abuzurile, perioadele de stocare a datelor astfel colectate, riscurile pentru drepturile și libertăților persoanelor vizate și dreptul persoanelor vizate de a fi informate cu privire la restricție, fiind astfel încălcate prevederile art. 23 din Regulamentul general privind protecția datelor,

apreciem că prevederile Ordinului 828/2020, care impun cabinetelor stomatologice colectarea chestionarelor privind triajul epidemiologic de la pacienții proprii afectează dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal.

Este ne necontestat faptul că lupta împotriva virusului SARS-COV-2 reprezintă un obiectiv necesar. Cu toate acestea, protecția datelor cu caracter personal nu poate fi eliminată din câmpul priorităților, nici chiar în acest context de excepție, ea fiind strâns legată de exercitarea dreptului la viață privată, garantat de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Pentru considerentele de mai sus, printr-o adresă comunicată la data de 04.06.2020, al cărei conținut poate fi accesat aici, Law Partners a solicitat ANSPDCP analiza oportunității extinderii demersurilor deja efectuate la Ministerul Sănătății și cu privire la prevederile Ordinului 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice, la nivelul unităților sanitare non-COVID și al ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării de alertă.

Av. Ruxandra SIMIONESCU și Av. Slageana BRANCOV